Meтеорите на гръцкия Север

7 юни 2021

В долината на река Комсатос Tракийските метеори доминират пейзажa. Над град Ясмос, в префектура Родопи, долината Компсатос се простира до гръцко-българските граници. Единствените дейности в долината, които продължават, са животновъдството и лесовъдството.

 

Повечето жители са заети със животновъдство близо до равнинните селища през зимата и около техните планински села през лятото. Само шепа хора живеят в тези разрушени села.

Тази район е включен в европейската мрежа от защитени зони Natura 2000. В нея се намират три от четирите европейски вида лешояди – белоглавия, черния и египетския лешояд. Тези птици обикалят граничните райони между Гърция и България в търсене на храна. Те все още намират подслон тук заради запазването на традиционния начин на живот със свободно пашуващи животни.

В рамките на LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ WWF Гърция създаде в долината на Комсатоц пет площадки за подхранване лешоядите (т.нар ресторанти за лешояди), където животновъдите могат да оставят мъртвите си животни. Според европейското законодателство животновъдите трябва да погребват животните, което е много трудно за тях поради скалистата земя. Друг вариант би било фирми, извъшващи услугата за странични животински продукти да вземе труповете, което отново е много предизвикателно, тъй като районът е отдалечен и далеч от равнините. Тази инициатива улеснява изключително животновъдите, които вече законно оставят мъртвите си животни на места, определени от местните служби. Лешоядите също се възползват, тъй като могат да намерят безопасен и достъпен източник на храна.

Животновъдството е тясно свързано с историята на региона и лешоядите. В същото време назрява един друг пролем, а именно с прекомерната паша. За да поддържаме съвместимо съжителство между човечеството и природата, се нуждаем от решения на проблемите, произтичащи от преизпасването. Ето защо горската служба през последните 30 години залеси склоновете, които стоят почти безплодни от дървета. Без съмнение бъдещето е свързано предизвикателствата, пред които са изпавени фермерите, които свободното отглеждане на добитък поради ниските доходи, които драстично намаляват всяка година, както и разширяването на залесяването с цел защита на гората от прекомерна паша.

Долината продължава пази и едно скрито съкровище. Средновековен мост, който стои надменно през вековете и дава свое послание: ако всеки си сътрудничи и уважава природните  на това място, може да се намери решение за продължаване на номадското животновъдство, което е неразделна човешка дейност и подкрепя редките птици на долината.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.