LIFE Vultures

 

Дейности

 

Markus Varesvuo; Wild Wonders of Europe

LIFE Vultures

 

Дейности

 

Научно-изследователските дейности

Научно-изследователските дейности целят да увеличат познанията ни за биологията и екологията на черния и белоглавия лешояди и за основните заплахи за двата вида. Те ще поставят основа за по-доброто планиране и реализиране на преките природозащитни дейности, свързани с опазването на двата вида.


Проучване на разпространението на черните лешояди в Родопите и търсене на размножаващи се двойки извън известната колония


Картиране на гнезда, определяне на големината на популацията, възрастова структура, и придвижванията на двата вида в България и Гърция


Идентифициране на заплахите, факторите, влияещи на смъртността и местата за временно пребиваване на белоглавите и черните лешояди чрез използване на телеметрия


Изследване на нагласите на населението и тяхното въздействието върху двата вида


Идентифициране и планиране на възможности за развиване на бизнес

Природозащитни дейности

Природозащитните дейности са ключови, тъй като чрез тях се стремим да предотвратим изчезването на белоглавия и черния лешояд от България и Гърция. До голяма степен те се основават на конкретни научно-изследователски проучвания, проведени по проекта. Чрез тях оказваме пряко влияние върху съществуващи заплахи като ползването на отрови, бракониерството, безпокойството, недостига на храна и др.


Подобряване на хранителната база на лешоядите чрез участието на местните общности


Привличане на черните лешояди да гнездят в нови райони чрез изграждането на гнезда


Разселване на елени с цел увеличаване естествената хранителна база за белоглавия и черния лешояди


Намаляване заплахите от отравяне и незаконно избиване


Инсталиране на изолатори за предотвратяване на токови удари и дивертори за избягване на сблъсъци с проводниците от електропреносната мрежа в ключови места

Комуникационни дейности

Комуникацинните дейности целят да запознаят хората в Родопите и извън тях с природозащитните ни дейности и необходимостта от опазването на лешоядите и природата като цяло.


Създаване на висококачествен аудио-визуален архив


Отразяване в местни, регионални и национални медии


Организиране на изложби по места


Редовна актуализация на нашите уебсайт, Facebook страница и блог


Насърчаване на туристическите услуги

Образователни дейности

Проектът включва редица образователни и обучителни сесии за преподаватели, студенти, екоклубове и други. С тези дейности целим да достигнем до още по-широк кръг от хора и поддръжници.


Разработване на програма за повишаване на осведомеността на децата и младежите с помощта на извънкласни дейности, свързани с опазването на лешоядите


Изработване на информационни материали

Материали

Брошура

Табла

Тетрадки:

1, 2, 3

Стикери:

English, Bulgarian, Greek

Папка:

Folder

Банер:

Bulgarian, Greek

Картички:

Postcards

Химикалки:

Pen

Календар:

2017, 2018

Детска книжка:

Pen

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.