LIFE Vultures

 

Партньори

 

Juan Carlos Muñoz / Rewilding Europe

LIFE Vultures

 

Партньори

 

Координиращ бенефициент

Rewilding Europe

Rewilding Europe има за цел да направи Европа едно място с повече дива природа, и естествените процеси. С възвръщането на дивата природа и биоразнообразието, инициативата ще осигури за местното население нов източник на доходи – в лицето на дивата природа – и по-добър жизнен стандарт. Rewilding Europe приема дивата природа за неразделна част от природното и културното наследство на Европа и необходима съставна част за изграждането на модерно, проспериращо и здраво общество. Концепцията за дивата природа и естествените процеси се приема като един от основните принципи за управление на подхода за опазване на природата в Европа, избран от нас. Rewilding Europe се стреми да вдъхнови широко движение за опазване на по-дивата природа в Европа.

Асоциирани бенефициенти

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

БДЗП е една от най-големите неправителствени организации с членове в цялата страна. Дружеството е и една от най-старите природозащитни организации в България – работи в продължение на 27 години за опазване на дивите птици, техните местообитания и за устойчиво развитие. БДЗП има 14 клона и местни групи, разполага сдва природозащитни центъра и пет регионални офиса. Един от фокусите на дружеството е работата по въвеждане и утвърждаване на концепцията за орнитологично важните места и създаване функционално свързана мрежа от специални защитени зони. Дружеството е партньорът на BirdLife International за България.

Гръцко орнитологично дружество (HOS)

Гръцкото орнитологично дружество – HOS, – е неправителствена организация с нестопанска цел, основана през 1982 г. Тя е единствената организация в Гърция, която се занимава изключително с опазването на дивите птиците и техните местообитания. Дружеството е партньорът на BirdLife International за Гърция. Като такъв, то насърчава всички дейности по опазването на лешоядите в страната и в частност тези, изпълнявани на национално ниво, и взема дейно участие в тях.

Фондация за опазване на лешоядите (VCF)

VCF е международна фондация, ангажирана с опазването на европейските лешояди. Фондацията има сериозен опит с размножаването на затворено , реинтродукцията и опазването на лешоядите в техните естествени местообитания. Всички видове европейски лешояди са силно уязвими, а някои са застрашени или почти застрашени дори на глобално ниво; ареалът им на разпространение е претърпял сериозно ограничение през изминалия век. Множеството заплахи, сред които отравяне, недостиг на храна, сблъсъци с ветрогенератори и електропроводи и токов удар (от електрически стълбове) поставят под въпрос наблюдаваното в момента възстановяване на някои от популациите.

WWF Гърция

WWF Гърция работи за опазването на ценното природно наследство на Гърция, както и за насърчаване на едно по-устойчиво бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. Целите си организацията постига чрез своите природозащитни програми, които в момента са структурирани в 2 основни направления: (A) запазване на биологичното разнообразие и (Б) намаляване на екологичния отпечатък. Стратегията на организацията се състои от поредица от дейности и проекти. WWF Гърция имат богата история от успешни консервационни проекти през последните 20 години. Като част от цялостната си работа WWF Гърция са осъществили обширна дейност по опазване на сладководните екосистеми с проекти, насочени към застрашените видове, повишаване на осведомеността на населението, изграждане на капацитет, политики и образование, насочени към опазване на околната среда.

Фондация По-диви Родопи

Фондация По-диви Родопи е организация с нестопанска цел, която наследява природозащитните дейности на проекта „Новото тракийско злато“ за района на Източните Родопи. Основните дейности на фондацията са свързани с възстановяването на благородния елен, елена лопатар и дивите коне в Родопите. Мисията на организацията се постига чрез: насърчаване и прилагане на дейности, свързани с възстановяване и опазване на природните процеси и биоразнообразието и сътрудничество със заинтересованите страни. Цел на фондацията е и проучването на нови начини за осигуряването на по-добър жизнен стандарт с помощта на дивата природа, намирането на нови икономически стимули, чрез които да се подкрепят финансово районите със съхранена дива природа; стимулиране на устойчивия туризъм в България в сътрудничество със заинтересованите страни на местно, регионално и национално ново.

Networking

LIFE Rupis

LIFE Rupis – „Опазване на египетския лешояд и ястребовия орел в долината на река Дуро“е проект за трансгранично опазване, с продължителност от 4 години (2015 – 2019), съфинансирана от Европейския по програмата LIFE. Проектът обхваща защитените територии на река Дуро, на териториятата на португалския-испанската граница, отвъд, долината на река Águeda и Arribes дел Дуеро. LIFE Rupis цели да укрепи популациите на египетски лешояд и ястребов орел в тези области чрез намаляване на смъртност и подобряване на размножителния успех.

Светло бъдеще за черния лешояд

Проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

Помощ за египетския лешояд

Проектът „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция“ цели предотвратяване изчезването на египетския лешояд в България и Гърция. Дейностите на проекта са насочени директно към всички потвърдени заплахи, пред които се изправя египетския лешояди в България и Гърция, и които причиняват намаляването на популацията на този вид в дългосрочен план. Освен това, публикуването на план за действие за вида по неговия миграционен път, допълнено от създаването на активна мрежа от експерти по опазването му, ще бъде важен катализатор за бъдещи действия по съхраняването на египетския лешояд извън ЕС. Проектът ще предостави ценен модел за изграждане на партньорства за опазване на мигриращите видове.

Funding and donors

European Union

The European Union is the world’s largest donor of official development assistance. EuropeAid Development and Cooperation, a Directorate General of the European Commission, is responsible for designing European development policy and delivering aid throughout the world. EuropeAid delivers aid through a set of financial instruments with a focus on ensuring the quality of EU aid and its effectiveness. An active and proactive player in the development field, we promote good governance, human and economic development and tackle universal issues, such as fighting hunger and preserving natural resources.

A. G. Leventis Foundation

Established in May 1979, the A. G. Leventis Foundation in addition to its extensive public benefit programme and its pioneering activity in the areas of environmental protection and medical research – demonstrates significant involvement in the study of the culture and history of Cyprus, Greece and the Hellenism of the Diaspora. Through an international programme supporting Greek studies (with the fostering of various educational activities, the systematic granting of scholarships, the ongoing contribution to academic research and the production of scientific publications the Foundation consistently adheres to A. G Leventis’ vision.

MAVA

Dr. Luc Hoffmann established MAVA in 1994 as an expression of his long personal commitment to conservation. The foundation mostly focuses on the conservation of biodiversity. The MAVA’s philosophy has always been to work through partnerships. Since the foundation started, it has supported more than 560 projects, implemented by over 220 different organizations. These include international and local NGOs, research institutions, universities and occasionally government bodies or individuals.

The Green Fund

The Green Fund is a public-law entity reporting to the Greek Ministry of Environment and Energy. It is the mission of the Green Fund to support development through environmental protection with administrative, economic, technical and financial support coming from programs, measures, measures and actions aimed at preserving and enhancing the environment, supporting the environmental policy of the country and serving the public and social interest through the administration, management and utilization of its resources. The project RE Vultures is implemented with the financial support of the Green Fund.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.