LIFE Vultures

 

Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите

 

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

LIFE Vultures

 

Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите

 

Координиращ бенефициент:

Акроним:

LIFE RE-Vultures

Код на проекта:

LIFE14 NAT/NL/000901 – A2

Продължителност:

5 години.
Начална дата 01.01.2016
Крайна дата 30.06.2021

Бюджет:

2,198,572 евро

Финансиране от ЕС:

1,648,015 евро

life-vultures-logo

Проектът “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите” цели да възстанови популациите на черния и на белоглавия лешояди и да помогне за по-нататъшното им увеличаване на територията на Родопите в Гърция и България. Очаква се дейностите по проекта да допринесат за поддържането на стабилни или увеличаващи се популации на не по-малко от 35 двойки черни лешояди и 80 двойки белоглави лешояди.

На Балкански полуостров е останала само една размножаваща се колония на черния лешояд- Националния парк Дадя в Северна Гърция. Освен за черния лешояд, проектът цели да помогне за опазването на единствената естествена популация на белоглавия лешояд в България и малкото останали размножаващи се двойки в Североизточна Гърция. Също като черните, и белоглавите лешояди обикалят цялата област в търсене на храна.

Цели

The LIFE Vultures project focuses on the recovery and further expansion of the black and griffon vulture populations in this part of the Balkan region. The overall aim of the LIFE RE-Vulture Project is to reduce acute threats to enable the maintenance and recovery of Black and Griffon vultures in the Bulgarian/Greek cross border area of eastern Rhodope Mountains.

Цели на проекта:

 • Повишаване на познанията за заплахите и факторите, влияещи върху смъртността
 • Ограничаване на безпокойството, отравянето (включително с олово) и прякото преследване на черния и белоглавия лешояди
 • Увеличаване на хранителната база на лешоядите
 • Намаляване на риска от смъртност от електропреносната мрежа при черния и белоглавия лешояди
 • Увеличаване на подкрепата за опазването на видовете от местните общности
 • Насърчаване на местни бизнеси, свързани с лешояди и диви животни
 • Повишаване на осведомеността и обществената подкрепа за опазването на лешоядите
 • Сътрудничество и работа в мрежа с други природозащитни организации

Как ще постигнем това:

 • Проучване на гнездовите територии на черния и белоглавия лешояд в Родопите и търсене на размножаващи се двойки извън известните колонии
 • Проучване на предвижванията, скитането местата за временно пребиваване, миграционните пътища и местата за зимуване
 • Проучване на здравния статус на едрите видове лешояди
 • Идентифициране и планиране на възможности за развиване на бизнес, свързан с лешоядите
 • Обучаване на екип с кучета за борба с отровите и откриване на загинали лешояди
 • Подкрепа на местни бизнеси, свързани с наблюдение на лешоядите (включително изграждане на професионални укрития)
 • Ограничаване на смъртността от токови удари
 • Насърчаване на използването на безоловни куршуми сред ловците
 • Разработване на детска образователна програма за повишаване на осведомеността на младите хора за целевите видове

Ключови видове

Черните и белоглавите лешояди са видове, ключови за екосистемите, в която присъстват. Терминът „umbrella species“ (англ.) обозначава видове, чието опазване значително ще спомогне за опазването и на други видове, които се срещат в същите местообитания или имат подобен начин на живот. В нашия случай това са грабливи птици, които също се хранят основно с мърша, обитават сходни местообитания и са изправени през заплахи, подобни на тези за лешоядите (основно отравяне). Опазвайки лешоядите ще работим и за опазването и възстановяването на елените с чиито останки те се хранят. Такива видове често са индикатор за запазени естествени местообитания.

Black vulture

Единствената колония на черния лешояд на Балканите се намира в Националния парк Дадя в гръцката част на Родопите, на около 25 км от границата с България. В края на 60-те години броят на лешоядите в НП Дадя не надвишава 26 птици с 4 – 5 размножаващи се двойки. През периода 1987 – 1993 години популацията се увеличава от 6 до 20 размножаващи се двойки само в НП Дадя. В периода 1994 – 2005 популацията остава стабилна с 19 двойки (± 2), а през 2006 г. се увеличава до приблизително 28 двойки.

В България черният лешояд е бил широко разпространен в миналото, но днес се смята за непостоянен вид. Последните потвърдени данни за размножаването на вида са от 1993 г. Смята се, че тогава на територията на Студен кладенец в Източните Родопи е регистрирана последната известна двойка от вида в страната. Към настоящия момент българската част на Източните Родопи е важна част от ареала на колонията на черния лешояд в Дадя, като освен това предлага и подходящи условия за заселването на млади птици.

Прочетете още

Белоглав лешояд

В началото на 20-и век белоглавият лешояд е бил многоброен и широко разпространен в България. Въпреки това в рамките на съвсем кратък период от едва няколко десетилетия до средата на века видът постепенно намалява и почти изчезва от страната. Това се дължи предимно на тровенето и умишленото преследване. Между 1960 г. и 1970 г. изчезват последните известни гнездови колонии на белоглавия лешояд, а с тях – и видът, според някои автори.

В Гърция белоглавият лешояд бил сред най-често срещаните видове лешояди в миналото. През 80-те години популацията се оценява на 400-450 гнездящи двойки, 200 от които обитавали о-в Крит. Докато на Крит популацията на вида е стабилна или се увеличава, в континентална Гърция популацията му се срива. След 1990 г. изчезват 13 – 15 колонии. Регистрирано е и намаляване на някогашния ареал на разпространение с най-малко 60% – най-вече заради практиката на тровене. В днешно време са оцелели само около 20 – 30 двойки в пет малки колонии в западна и североизточна континентална Гърция, като популацията на вида продължава да намалява. Територията, която обхваща проектът в Гърция (Родопите и предпланинските райони в провинция Еврос), включва най-важните находища за белоглавия лешояд в континентална Гърция, където са съсредоточени 10 – 15 двойки.

Прочетете още

Природозащитен статус

Основни целеви видове на този проект са черният и белоглавият лешояди . И двата са включени в Приложение I на Директивата за птиците на ЕС, Приложение II на Конвенцията за мигриращите видове (CMS), приложение II на Конвенцията за опазване на дивата европейска фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), и в допълнение II на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES). Черният лешояд е класифициран като потенциално застрашен (NT) в Червения списък на IUCN.

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.