Фондация „По-диви Родопи“ с искане за пo-широка подкрепа на Регламентa относно възстановяването на природата

15 декември 2022

Европейската мрежа Rewilding Europe се включи в искането на редица екологични и граждански организации за по-широка политическа и гражданска подкрепа на предложения Регламент относно възстановяването на природата.

Снимка: Diego López/ Wild Wonders of Eu

Регламентът ще бъде във фокуса на срещата на Съвета по околна среда на ЕС на 20 декември 2022 г., когато европейските министри по околната среда ще дискутират законодателното предложението на Европейската комисия за Регламент относно възстановяването на природата (Nature Restoration Law).

Предложението за Регламент относно възстановяването на природата предоставя ключова възможност за възстановяването на природата в България и Европа. В него се призовава да се предприемат спешни действия за възстановяване на увредените екосистеми, да се смекчат последиците от изменението на климата, по-специално чрез възстановяване на увредени влажни зони и реки, гори и селскостопански екосистеми.

Въпреки усилията на ЕС и на международно равнище, загубата на биологично разнообразие и деградацията на екосистемите продължават с тревожни темпове, като вредят на хората, икономиката и климата. Предложеният регламент отчита имено това и определя цели за по-добро опазване на природата в ЕС. Опазването само по себе си не е достатъчно. За да се обърне процесът на загуба на биологично разнообразие, са необходими повече усилия за възстановяване на доброто състояние на природата в целия ЕС, в защитените зони и извън тях. Поради това в началото на годината Комисията се ангажира да предложи правно обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми в ЕС, по-специално онези, които имат най-голям потенциал за поглъщане и съхранение на въглерод и за предотвратяване и намаляване на въздействието на природните бедствия.

Здравите екосистеми осигуряват храни и продоволствена сигурност, чиста вода, въглеродни поглътители и защита срещу природни бедствия, причинени от изменението на климата. Те са от съществено значение за нашето дългосрочно оцеляване, благоденствие, просперитет и сигурност, тъй като са основата за устойчивостта на Европа.

Възстановяването на природата е нашата най-добра гаранция за адаптация към изменението на климата, чрез подобряване на устойчивостта към засушавания, наводнения и други екстремни метеорологични събития. В резултат на това, възстановяването на природата допринася за подобряване и на продоволствената сигурност. Възстановяването на природата е несъмнено една от най-добрите инвестиции, които България може да направи. Учени, представители на бизнеса и гражданското общество в България и в цяла Европа от години настояват за спешни действия.

Ето защо организации, включени в мрежата на Rewilding Europe се включиха  в искането за по-сериозни и навременни политически ангажименти и реални дейности и от страна на съответните министерства и отговорни институции в съответните страни. Фондация „По-диви Родопи“ също призова Министертвото на околната среда и водите и лично Министър Росица Карамфилова да подкрепи предложения Регламент относно възстановяването на природата, а също така да заявите ангажираност за навременна процедура в Съвета по околна среда.

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.