Европейският бизон – климатичен герой

27 май 2024

Завръщането на Европейските бизони (зубрите) в Европа може да подобри съхранението на водород, да повиши биоразнообразието и да стимулира развитието на туризма, основан на съхранена, запазена природа. За да се увеличи максимално благоприятното въздействие на това емблематично тревопасно животно, популациите му трябва да са свободни и да обитават големи, добре свързани територии.

Зубър в Източни Родопи
Зубър в Източни Родопи. Снимка: Стефан Стефанов
Stefan Stefanov

Rewilding: цялостно решение, базирано на природата

Загубата на биоразнообразие и климатичните промени са неразривно свързани, поради което двата проблема трябва да се решават едновременно. Нашето бъдеще зависи от възстановяването на природата, така че тя да може да се адаптира към ускоряващото се изменение на климата, а  негативното влияние върху климата, произтичащо от загубата на биоразнообразие да бъде спряно. Капацитетът на природата да намали парниковите газове, които вече са в нашата атмосфера, трябва да бъде увеличен възможно най-бързо.

Давайки възможност на природата да се възобнови, което означава възстановяване на здравето и функционалността на екосистеми като гори, пасища и ливади, торфища, морета и водоеми, и връщане на популациите на диви животни към естествените им нива, rewilding е един от най-добрите начини за справяне с изменението на климата и увеличаване на биоразнообразието успоредно с това. Както показва работата на Rewilding Europe в rewilding районите, завръщането на дивата природа и възобновяването на природните процеси имат потенциал да обогатят живота и поминъка на хората по устойчив начин, което от своя страна генерира повече подкрепа за възстановяването и опазването на природата на местно ниво.

Въздействие, променящо правилата на играта

Като ключов вид и символ на връщащата се дива природа, Европейският бизон има потенциала да бъде герой както за климата, така и за биоразнообразието. Затова и  продължаващото възстановяване и подпомагане на съществуващите популации на най-едрото тревопасно в Европа  е толкова важно. Хранейки се, утъпквайки и наторявайки, зубрите помагат за поддържането на богати на биоразнообразие мозаечни пейзажи от гори, храсти и пасища, както и многобройни микро местообитания, които са дом на много растителни и животински видове. Това позитивно въздействие беше изтъкнато от проучвания в Европа, както и в Северна Америка по отношение на сродния американски бизон. По този начин зубрите подпомагат  улавянето и задържането на атмосферния въглерод както в растителността, така и в почвата, като въглеродът се съхранява и в телата на животните.

Положителното въздействие на европейските бизони върху климата е подчертано в ново проучване на Университета в Йейл (Yale School of Environment), което все още не е рецензирано. Изследователите са изчислили, че популацията на зубри, която в момента свободно обитава rewilding района в Южните Карпати в Румъния, може да помогне на пасищата в района да уловят приблизително 10 пъти повече въглерод, отколкото преди реинтродукцията на Европейските бизони. След разселването на 99 зубъра в Южните Карпати от Rewilding Europe и WWF Румъния между 2014 г. и 2023 г., настоящата им популация се оценява на около 180 свободно живеещи индивида, обитаващи над 300 квадратни километра. Колкото повече нараства популацията , толкова повече ще се увеличават и обитаваната територия и положителното им  въздействие, като стадо зубри  вече премина в национален парк Domogled-Valea Cernei, с когото Rewilding Romania наскоро подписа споразумение за партньорство.

“Вече знаем, че зубърът е от полза за природата по много начини, а възстановяването на популациите от Европейски бизони може да подпомогне развитието на устойчив туризъм“, казва изпълнителният директор на Rewilding Europe Франс Шеперс „Но резултатите от това проучване увеличават значението на връщането на дивата природа, включително на повече зубри, в Европа. Дивата природа е непопулярния герой в смекчаването на изменението на климата и връщането на дивата природа и  може да играе ключова роля в подкрепа на завръщането й.“

Снимка: Богдан Боев
Bogdan Boev Wildlife Photography

Голямата картина

Като цялостно решение, базирано на природата, rewilding не означава просто увеличаване на размера на популацията на определени животни. Въпреки че Eвропейският бизон продължава да бъде емблематичен вид за усилията за възстановяване на дивата природа в Южните Карпати, общата цел на тези усилия е да се подобри здравето и функционалността на екосистемите в целия район. Чрез своя интегриран ландшафтен подход, който може да обхване всичко – от регенерирането на естествените гори и възстановяването на торфищата до връщането на редица видове диви животни, rewilding подхода създава безброй възможности за подобряване на улавянето на въглерод и стимулиране на биоразнообразието.

Както се вижда от най-новото проучване на университета Йейл, решаващата роля на дивата природа при задържането на въглерод – което се нарича „Оживяване на въглеродния цикъл „Animating the Carbon Cycle (ACC)“  – се доказва все повече от нарастващ брой изследвания. За да се справим ефективно с изменението на климата, не само трябва да опазваме и възстановяваме местообитания като гори и пасища, но и животинските популации, които ги обитават. И организациите в мрежата на Rewilding Europe правят точно това.

Важността на свързаността и съвместното съществуване

За да може възстановяването на животинските популации да има значимо въздействие върху климата и биоразнообразието, то трябва да се извършва в мащаб и в напълно естествени условия. В много европейски инициативи за възстановаване на зубри популациите са оградени и получават допълнително храна  през зимата. За да се увеличи максимално извличането и съхранението на въглерод, европейските бизони и другите така наречени „екосистемни инженери“ трябва да могат да обитават свободно големи, естествено свързани територии, какъвто е случаят в Южните Карпати.

Днес Европа е свидетел на постепенното завръщане на много от нейните едри, емблематични бозайници. През последното десетилетие броят на Европейските бизони се е увеличил от малко над 2500 до около 9000 индивида, което представлява забележително завръщане, като се има предвид, че през 1927 г. е имало по-малко от 60 живи индивида в зоопарковете и развъдни центрове. Популациите на други диви видове като елени и вълци се възстановяват естествено. Завръщането на дивите животни като зубри и вълци обаче  може да представлява предизвикателство, особено на толкова гъсто населен и натоварен с инфраструктура континент като Европа, където по-голямата част от хората не са свикнали да живеят  с дивата природа.

В Южните Карпати екипът на Rewilding Romania работи усилено, за да ангажира местните общности – да разбере техните нужди, да повиши осведомеността им за rewilding и да гарантира, че възстановяването на природата носи социално-икономически ползи за възможно най-много хора. Това от своя страна подобрява съвместното съществуване между хора и диви животни, позволявайки на видове като зубъра да се завърнат в природата с възможно най-малко човешка намеса. Чрез цялостния подход на rewilding, зубрите също могат да станат герои на общността.

Rewilding Europe също възстановява зубри в Източните Родопи в България, подпомага естественото им завръщане в делтата на река Одер, на границата между Германия и Полша.

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.