Продължава работата за обезопасяване на електрически стълбове, застрашаващи птиците в Източните Родопи

19 септември 2019

Обезопасяването на рискови за птиците електрически стълбове в Източни Родопи продължи и през това лято. Очаква се съвместната работата на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и “Електроразпределение Юг“ ЕАД да продължи до края на годината и в резултат да бъдат изолирани общо 170 стълба както и монтирани 150 дивертора.

Тази важна природозащитна дейност започна през юли с  изолирането на първите стълбове край река Крумовица, Източни Родопи и ще продължи следващите няколко месеца. Материалите са закупени и доставени на дружеството в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Източните Родопи“ (LIFE Vultures). 

Необезопасените стълбове са само една от множеството заплахи, с които лешоядите и други редки птици в Източни Родопи се сблъскат ежедневно. При излитане или кацане на опасните стълбове птиците могат да докоснат проводниците и да загинат в резултат на токов удар. При определени условия като намалена видимост заради мъгла или при силни ветрове лешоядите могат да се сблъскат с жици, разположени на билни части или други места над които птиците прелитат ниско или набират височина. За съжаление не винаги лешояди и други птици могат да видят жиците пред себе си и тогава стават сблъсъците, което налага и нуждата от допълнителни съоръжения за предотвратяване на нежелани инциденти. „ Обезопасяването на рисковите за птиците електропроводи е една от най-важните дейности, защото ежегодно голям брой птици намират смъртта си в резултат на сблъсъци или токови удари. Тези инциденти имат неблагоприятни последици за популациите на защитените видове птици, сред които са и лешоядите“, коментира Волен Аркумарев от БДЗП. Именно затова е важно да се намалят и отстранят всички потенциални заплахи.

Дължината на изолаторите е съобразена с размера на едрите хищни птици, каквито са и лешоядите.

Местата и стълбовете, които ще бъдат изолирани в рамките на проекта LIFE Vultures, са идентифицирани в резултат от дългогодишни проучвания на терен и се прави след картиране на електропреносните линии, в районите обитавани от лешояди в Източни Родопи. Тази дейност допълва и надгражда по идентифициране и изолиране на най-рисковите електропроводи в региона, които са проведени в рамките на LIFE проекта „Помощ за египетския лешояд“. Допълнително предвид са взети и данни за загинали птици, сред които десетки хищни птици, вранови, има дори доказани два смъртни случая на белоглави лешояда, причинени от сблъсък с електропреносните линии. Обезопасяването на рисковите за птиците електропроводи допринася и за подобряване на услугите предоставяни от електроразпределителните дружества и намаля техните разходи за отстраняване на аварии възникнали в резултат на инцидентите с птици.

Изолаторите са изделия от специална пластмаса, които се поставят върху проводниците в близост до стълба и по този начин предотвратяват възможността птицата да докосне проводника докато каца или излита и съответно намаляват риска от токов удар. Дължината на изолаторите е съобразена с размера на едрите хищни птици, каквито са и лешоядите. Освен изолиращи съоръжения за по-доброто обезопасяване на стълбовете се поставят и други съоръжения – дивертори.  Това са слънцеотразяващи пластинки, които се окачват по дължината на жиците. Те извършват въртеливи движения и отразяват светлината, като по този начин сигнализират на птиците, че пред тях има препятствие и те съумяват да го избегнат.

БДЗП и „Електроразпределение Юг“ вече 10 години осъществяват съвместни дейности за  картирането и последващото обезопасяване на рисковата за лешоядите и други птици електроразпределителна мрежа. В рамките на настоящият проект БДЗП работи в близко сътрудничество с КЕЦ-Харманли, КЕЦ – Крумовград и КЕЦ – Момчилград.Дейността се осъществява в рамките на проекта „Опазване на черния и белоглавия лешояди в трансграничната планина Родопи“ (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.

 

 

 

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.