Как да бъдем отговорни посетители на дивата природа и защо е важно?

16 май 2024

В един свят в който пътуването става все по-достъпно, въздействието на туризма върху природата не може да бъде надценено. Въпреки че туризмът може да донесе икономически ползи на местните общности и да повиши осведомеността относно значението на опазването, той също така представлява значителна заплаха за крехката околна среда, особено през размножителният период на животните. В тази статия се задълбочаваме в значението на отговорния туризъм за опазването на природата.

Снимка: (с) Vlad Cvașa
Vlad Cvaa

Отговорният туризъм в естеството си е вземане на съзнателни решения за минимизиране на отрицателното въздействие върху околната среда, зачитане на местните култури и подкрепа на устойчиви практики. Когато става дума за опазване на природата, отговорният туризъм играе ключова роля за опазването на биоразнообразието и опазването на деликатните екосистеми. Като се придържат към насоките за отговорен туризъм, пътешествениците могат да сведат до минимум отпечатъка си върху естествените местообитания и дивата природа, като гарантират, че тези райони ще останат непокътнати, за да могат да се наслаждават на тях и бъдещите поколения. Същото важи и за компании чиито бизнеси са свързани с предоставяне на туристически услуги сред природата.

Отговорният туризъм не е просто модна дума, това е критичен компонент на ефективното опазване на природата. Като усвояват отговорни практики за пътуване и подкрепят инициативи, насочени към защита на дивата природа туроператорите и туристите могат да станат едни от най-големите помагачи на околната среда, подпомагайки за опазването на биоразнообразието за бъдещите поколения. Както се вижда от усилията на природозащитните организации, сътрудничеството между заинтересованите страни е от ключово значение за постигането на устойчив туризъм, който е от полза както за хората, така и за природата. Така че следващия път, когато тръгнете на пътешествие, не забравяйте колко е важно да стъпвате леко и да уважавате естествения свят около вас.

Намаляване на безпокойствието по време на размножителен период:

Размножителните период при дивите животни са критични за жизнения цикъл на много видове. През това време животните се ангажират с поведение, което е от съществено значение за размножаването, като показване на ухажване, изграждане на гнезда и ритуали на чифтосване. Всяко безпокойство през този чувствителен период може да има тежки последици, да наруши брачните дейности, да причини стрес на животните и дори да доведе до репродуктивен провал. За видовете, които вече са изправени пред заплахи като загуба на местообитания и изменение на климата, смущенията по време на размножителният сезон могат допълнително негативно да повлияят на техните популации.

Насоки за отговорен туризъм:

 • Придържайте се към маркирани туристически маршрути
 • Винаги събирайте отпадъците които генерирате сред природата и ги изхвърляйте в предназначените затова контейнери в населените места
 • Не вдигайте шум когато сте в природата и особено в размножителният период
 • Старайте се да се наслаждавате на околната среда в малки групи от хора
 • Не събирайте редки видове растения, а ги оставете там за да могат да им се любуват хората и във бъдеще
 • Не палете огън извън обособени за това места
 • Когато видите диво животно към което проявявате интерес го наблюдавайте от безопасно разстояние за да минимизирате притеснението създадено за животното и риска за вас самите
 • Използвайте местни гидове които имат опит сред природата и могат да ви запознаят с това как да се държим сред дивата природа
 • Посетете наблюдателни площадки и укрития за наблюдение на диви животни
 • Станете част от каузата – запознайте се с дейностите на природозащитните организации в района и ако имате интерес участвайте в техните доброволчески акции за да разберете от близо колко трудно се съхранява и укрепва дивата природа

Вредните последици от безотговорния туризъм:

Неспазването на насоките за отговорен туризъм може да има вредно въздействие върху флората и фауната и техните местообитания. Безотговорното поведение като силни шумове, приближаване твърде много до животни или навлизане в зони с ограничен достъп може да наруши естественото поведение и да причини стрес на дивата природа. В екстремни случаи може да доведе до изоставяне на гнездата, нарушаване на ритуалите за чифтосване или дори нараняване или смърт на животните. Освен това кумулативното въздействие на безотговорния туризъм може да влоши местообитанията и да допринесе за дългосрочно намаляване на популациите на видовете.

Призоваваме пще за активно поведение и сигнализиране на Зеления телефон към съответната Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) при забелязани случаи на нередности и безпокойство.

 

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.