Фондация „По-диви Родопи“ разсели над 1000 благородни елени и елени лопатари през последните десет години

30 май 2024

През последните десет години екипът на Фондация „По-диви Родопи“ разсели над 1000 благородни елени и елени лопатари. Размерът и обхватът на популациите на елени в Източните Родопи продължават да се увеличават, а с него и положителното въздействие върху биоразнообразието и местните хранителни мрежи.

Wild, native original Fallow deer, Dama dama, Studen Kladenets reserve, Eastern Rhodope mountains, Bulgaria
Eлени лопатари в Източни Родопи.
Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Връщането на видовете в природата на Източни Родопи се осъществява в сътрудничество с местни общности и ловни сдружения, като организацията планира да продължи с мащабната и амбициозната си работа и през следващите години.

Укрепване на „Кръговрата на живота“

Крайната цел е да се възстанови т. нар. „Кръговрат на живота“ и естествените процеси в природата на Родопите. Част от тези усилия за насочени към реинтродукцията и възстановяване на популации от ключови тревопасни животни, като освен благороден елен и елен лопатар, в Източни Родопи са върнати и Европейски бизони и диви коне. От увеличаването на дивите тревопасни  ползи имат редица други видове – най-вече местните популации от хищници и мършояди като лешояди, вълци, скални и морски орли.

Ключово постижение

Значително увеличавана на обхвата на разпространение на двата вида показва скоро публикуван доклад, изготвен от Стефан Аврамов, Експерт Биоразнообразие, който ръководи програмата за възстановяването на популацията на елени в проектния район. Обитаваната от благородните елени територията  в природата на Източни Родопи се е увеличила близо десет пъти – от 100 – 150 квадратни километра (km2) до повече от 1500 km2.

Увеличeние на разпространението на благородния елен между 2015 и 2023 г

Ареалът на елените лопатари се е увеличил около пет пъти – от 350 km2 до над 1500 km2. Това продължаващо разширяване на местообитанията се допълва от естественото разселване на благородния елен, който се придвижва на изток от Западните Родопи и на елена лопатар, разширяващ се от резервата Студен кладенец, където видът е реинтродуциран през 60-те години на миналия век.

 

Увеличeние на разпространението на елена лопатар между 2015 и 2023 г

„Тези резултати представляват крайъгълен камък за нашите дългосрочни усилия за възстановяване на дивата природа“, споделя  Аврамов. „Продължававаме напред, ще се стремим да надградим тези постижения с допълнителни бройки животни на стратегически места. В сътрудничество с местни партньори нашата цел е да възстановим популациите на благороден елен и елен лопатар в целия район на Родопите. С увеличаването на  размера  и обхвата на популациите на елени, ще се увеличава и положителното въздействие върху биоразнообразието и местните хранителни мрежи и естествени процеси“, допълва още експерта. Освободените животни се наблюдават с GPS предаватели, камери и проучвания на терен, което помага да се следи състоянието на двата вида.

Подкрепа за завръщането на лешоядите

Проучванията показват, че труповете на елени лопатари сега съставляват близо 9% от храната на белоглавите лешояди в Родопите, като се очаква този процент да се увеличи през следващите години.

Фондация „По-диви Родопи“ и местният партньор Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) подкрепят завръщането на белоглавите лешояди в Родопите от 2016 г. главно чрез увеличаване на хранителната база от диви животни. Двете организации работят за намаляване на смъртността на видовете поради фактори като бракониерство, отравяне и сблъсъци с електропроводи. Благотворното въздействие на тези усилия води до продължаващото нарастване на местната популация на белоглав лешояд, която през 2024 г. достигна 138 двойки. Партньорите също осъществяват съвместна програма за реинтродукция на черни лешояди в края на 2022 г.

Останките на диви тревопасни животни като елени не съдържат ветеринарни лекарства, които често се срещат в труповете на домашните, който в момента е основен източник на храна за лешоядите в Родопите. Тези лекарства могат да бъдат смъртоносни за лешояди и други мършоядни видове, които се хранят с трупове на животни. „Вярвам, че останките на диви тревопасни животни като елени ще представляват все по-голяма част от диетата на лешоядите и другите мършояди“, казва Стефан Аврамов. „Това е добра новина, защото в един идеален свят лешоядите в Родопите и в цяла Европа биха се хранели изключително с диви трупове, които представляват безопасен и устойчив източник на храна. Виждали сме вълци и лешояди да се хранят с трупове на елени лопатари на снимки от фотокамери, а също така сме регистрирали благородни елени, убити от вълци“, споделя в подкрепа на думите си Аврамов.

Подобряване на биоразнообразието и хармоничното съществуване между човек и природа

Чрез подобряване на естествената паша, възстановяването на популациите на елени лопатари и елени в Родопите насърчава по-богатото биоразнообразие. Елените помагат за поддържането на полуотворен, мозаечен пейзаж, който поддържа огромна гама от видове диви животни, от орхидеи до костенурки.

Фактът, че вълците, които като основен вид помагат за поддържането на баланса на екосистемите, все повече ловуват елени лопатари и благороден елен, също е добра новина. Този тип пълна хранителна верига – с елени, вълци и редица видове лешояди, хранещи се с убити вълци – в момента е уникален в Европа.  В момента основната хранителна база на вълците се състои от овце и кози. Увеличаването на броя на дивите тревопасни, сред които елените означава по-малко щети за стопаните на селскостопански животни, което намалява потенциалния конфликт между вълците и собствениците и мениджърите на добитък.

Продуктивно сътрудничество

Програмата по разселване на елените се извършилва с подкрепата на НЛРС-СЛРБ и в сътрудничество с ЛРД Кърджали, Крумовград, Момчилград и Харманли и представлява успешен модел за сътрудничество.  Ловните дружини и партньорите се ангажират да не ловуват елени най-малко пет години от последното пускане в техния ловен район.  Екипът ще продължи сътрудничеството си с всички ловни сдружения в региона за подобряване на наблюдението и управлението на елените след отпадане на забраните за лов. Това ще гарантира, че реинтродуцираните елени и техните възстановени популации на елени продължават да се увеличават и разширяват обхвата си.

Безценна подкрепа

Работата ни се подкрепя от широк кръг от високо ценени партньори. Особено бихме искали да благодарим на тези, които предоставят финансиране, за да можем да продължим своите дейности и по-специално Фонда за екологично възстановяване, Холандската пощенска лотария, WWF-Нидерландия и Arcadia. Тяхната дългогодишна подкрепа играе решаваща роля, за да ни позволи да постигнем и увеличим мащаба и въздействието на нашата работа.

Искате ли да научите повече?

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.