Нов доклад дава надежда за завръщането на дивата природа в Европа

27 септември 2022

Нов и актуализиран Доклад за завръщането на дивата природа (Wildlife comeback report), включващ 50 вида европейски диви животни, ще бъде публикуван днес, вторник, 27 септември.

Докладът е поръчан от Rewilding Europe и разказва за видовете, които са се завърнали в Европа през последните 40 до 50 години, изследва причините за тяхното възстановяване и предоставя перспектива за бъдещо възстановяване на европейската дива природа.

Голямото завръщане на дивата природа

Популациите на някои европейски видове диви животни са се увличили през последните 40 до 50 години – както по размер, така и по географски обхват. Това показват резултатите от нов доклад за завръщането на дивата природа в Европа, поръчан от Rewilding Europe. Проучването е съставено от Лондонското зоологическо дружество (ZSL), BirdLife International и Европейския съвет за преброяване на птиците. Докладът разглежда подробно съдбата на 50 европейски вида диви животни, сред които бобър, европейския бизон, мечка, вълк, гърбатия кит и морски орел.

През последните години сме свидетели на множество доклади, които свидетелстват за това как редица видовете диви животни по света изчезват с тревожна скорост. В същото време новият доклад дава повод за надежда и прекъсване на тази тревожна тенденция като изтъква, че дивата природа ще се върне, ако й дадем място да се възстанови и се стремим да живеем заедно с нея хармонично. Проучването демонстрира още ефективността на редица мерки, сред които по-добра правна защита, разширяване и свързване на защитени територии, работа по възстановяване на видове (включително повторно въвеждане или реинтродукция) и подобряване на местообитанията. Той също така показва необходимостта и значението на редица мерки за намаляване на натиска на дивата природа, сред които загуба на местообитания и лов и други.

Новият доклад представлява актуализирана и разширена версия на изданието „Завръщане на дивата природа в Европа“ – новаторска публикация от 2013 г. Най-добри и положителни резултати сред видовете бозайници, които обхваща изследването, се отчитат сред видове като бобър, дългомуцунести  тюлени и европейския бизон. От птиците добри резултати са отчетени и при белобузата гъска, белоглавия лешояд, голямата бяла чапла и къдроглавия пеликан. Причините за положителните тенденции при тези и други популации включват подобрена правна защита чрез директивите на ЕС за птиците и местообитанията, промени в политиката и използването на земята, както и усилия за управление и опазване на видовете, включително възстановяване на дивата природа.

Eurasian grey wolf, Canis lupus, at a vulture watching site in the Madzharovo valley, Eastern Rhodope mountains, Bulgaria
Eurasian grey wolf, Canis lupus, at a vulture watching site in the Madzharovo valley, Eastern Rhodope mountains, Bulgaria
Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Вълкът например се възстановява в цяла Европа и лесно колонизира райони, където хората допускат тяхното присъствие. Сега Европейският съюз силно насърчава съжителството между хора и вълци, като предлага финансиране за превантивни мерки като огради и кучета-пазачи, както и пълно обезщетение на фермерите в държавите-членки за домашни животни, загинали в резултат от нападение на вълци. След десетилетия на спад европейските популации на лешояди също се възстановяват, което се дължи до голяма степен на промените в законодателството на ЕС и интензивното управление и опазване.

Завръщането на дивата природа, описано в новия доклад, е обнадеждаващо. Въпреки това, задълбочен анализ показва, че завръщането на дивата природа в Европа все още е много разпокъсано и фрагментирано, а за някои видове се забелязват обезпокоителни тенденции.  Сред тях са видрата и черния лешояд, като при тях дори се отчита свиване на ареала, който обитават. Резултатите от доклада също трябва да се разглеждат в контекста на големи исторически намаляване на ареала за много видове.

Ако искаме да дадем на всички видове най-добрата възможност да се възстановят и да се адаптират към външни фактори като изменението на климата,  е изключително важно да разберем защо някои видове европейски диви животни се справят добре.

„Този ​​нов доклад не само хвърля светлина върху това кои европейски видове диви животни се възстановяват добре, но и защо се възстановяват добре“, споделя по повод излезлия доклад изпълнителният директор на Rewilding Europe Франс Шеперс.

„Можем да подпомогнем максимално завръщането на дивата природа навсякъде като се учим от успешните истории. Докладът също така показва, че трябва да работим усилено на много фронтове, за да продължи възстановяването и да позволим на повече видове да се възползват от това.“

Множество предимства

Днес много европейски райони остават напълно лишени от дива природа. И когато дивата природа започне да се завръща, това често носи редица предизвикателства. Това важи в пълна сила за големи хищници като мечки и вълци, които често се възприемат като заплаха за хората и другите животни.

И все пак положителните страни от възстановяването на дивата природа далеч надвишават отрицателните. Бързото и по-мащабно завръщането на дивата природа в Европа може да подобри здравето и функционалността на цели екосистеми, доставяйки огромен набор от ползи за природата и хората – от подмладяване на селските икономики през наблюдение на дивата природа до подобрено здраве и благополучие. Последните заключения също така показват как дивата природа помага да се заключи повече атмосферен въглерод и да се увеличи плодородието на почвата.

Увеличаване на мащаба

Подкрепата за завръщането на дивата природа е една от основните цели на Rewilding Europe. През последното десетилетие в нашето портфолио от rewilding райони ние използвахме широк набор от мерки, за да създадем правилните условия за дивата природа да се възстанови сама. Тези усилия бяха допълнени от реинтродукция (повторно въвеждане) на видове и подсилване на популацията. Този септември Rewilding Europe ще стартира Европейския фонд за възстановяване на дивата природа – нов инструмент за подпомагане на завръщането на диви животни, с акцент върху ключови видове като европейски бизон и евразийски рис.

Във време когато европейските страни и региони се стремят да постигнат своите цели за биоразнообразие и климат, съществуват вълнуващи възможности за възстановяване на дивата природа. Това за възможности, които не само ще помогнат за увеличаване на мащаба на завръщането на дивата природа и съживяването на екосистемите, но ще предоставят на хората широк спектър от икономически, социални, културни и здравни ползи.

В бъдеще всички мерки като по-силна правна защита, подобрена свързаност, усилия за подобряване на съвместното съществуване между хора и диви животни, по-високи нива на мониторинг и изследвания и нарастващ брой премествания на животни ще бъдат от решаващо значение, ако искаме да гарантираме завръщането на европейската дива природа набира скорост и включва нарастващ брой видове. Всички, от практикуващи специалисти по възстановяване на дивата природа и учени до политици, предприемачи и обикновени граждани, трябва да играят важна роля.

Ето и някои от основните изводи:

  • Докладът показва, че дивата природа ще се завърне, ако й дадем пространство и вземем мерки да живеем хармонично заедно с нея
  • Можем по-добре да поддържаме популациите на всички видове дива природа като се учим от успешните истории за завръщане на дивата природа и по този начин увеличим мащаба на възстановяването на природата
  • Подкрепата за завръщането на дивата природа е в наш интерес. Здравите популации на диви животни са ключов компонент на здравите екосистеми, които осигуряват множество ползи за хората

Докладът e изготвен благодарение на финансовата подкрепа на  благотворителен фонд „Аркадия“ на Lisbet Rausing и Peter Baldwin), WWF – Холандия и Холандската лотария.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.