Следим живота на още 10 белоглави лешояда в Източните Родопи

30 май 2017

В края на миналата седмица още десет белоглави лешояда в Източните Родопи се сдобиха със сателитни предаватели. От тях девет са поставени на възрастни и един предавател на по-млада птица.

По време на акцията на екипа на проект “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ са маркирани с цветни пръстени и крилометки с уникални номера общо 25 белоглави лешояда. Toва ще подпомогне по-бързото и лесното им разпознаване в природата. Също така са взети биологични проби, които ще бъдат изпратени в специализирани лаборатории в Европа и ще позволят изследване на здравословното състояние на птиците. До края на проекта ще бъдат поставени сателитни предаватели на общо 20 черни лешояда и още толкова белоглави.

Един от маркираните лешояди излита след успешната акция.
Един от маркираните лешояди излита след успешната акция.

За сравнение миналата година екипа на БДЗП успя да постави предаватели на общо шест белоглави лешояда, а в Национален парк Дадя в Гърция бяха маркирани и единадесет черни лешояда. Получените  данни дадоха интересни и полезни данни за птиците, част от които скоро ще могат да бъдат проследени на живо и на сайта на проекта www.life-vultures.com. Един от двата млади белоглави лешояда – Арда бе засечен в Близкия Изток, където прекара близо половин година, а в момента пребивава в Северна Турция. Звезди – друг маркиран в Източните Родопи млад белоглав лешояд – демонстрира пред обектива на запален фотограф изключително борбения си характар. Малкият лешояд, който бе спасен от удавяне от водите на язовир Студен кладенец, бе запечатан на камера в битка с доста по-агресивния и опитен от него възрастен скален орел. Макар, че победи скалния орел в неравната битка, само два месеца по-късно, Звезди загина по време на големите зимни застудявания. Данните още веднъж потвърждават опасенията ни, че първата година е критична за живота на младите птици и малка част от тях оцеляват.

Екипът вече получава първите сигнали от поставените предавателите, които изпращат подробни данни за местоположението на лешоядите на всеки 10 минути. Маркираните птици ще позволят на експертите да разберат повече за причините за тяхната смъртност, екологията, придвижванията им, скитанията на младите птици и други важни за тях места в трансграничния район на Родопите. Събраната информация ще се обобщи и използва при набелязване на природозащитните мерки и дейностите по опазване на вида.

„Резултатите от проучването ще помогнат за определянето на най-рисковите за лешоядите райони и предприемането на конкретни мерки като изолиране на рискови електропроводи, борба с отровите чрез специализиран кучешки отряд, изкуствени подхранвания и други“ – коментира Волен Аркумарев от БДЗП.

Екипът изказва своите искрени благодарности на Атанас Делчев, Янко Янков и Димитър Неделчев за оказаната помощ при маркирането на белоглавите лешояди.

На картата са нанесени придвижванията на маркираните през миналата година три възрастни белоглави лешояда.
На картата са нанесени придвижванията на маркираните през миналата година три възрастни белоглави лешояда.

Видимо от получените досега резултатите е, че белоглавите лешоядите обитават основно долината на река Арда, но често посещават и национален парк Дадя в Гърция. Всички гнездови скали на вида са включени в границите на зоните от екологичната мрежа Натура 2000.

Белоглавият лешояд е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие и улавянето и маркирането му се извършва единствено от експерти със специално разрешително от МОСВ. Предавателите и специалната маркировка се поставят в рамките на проекта „Опазване на черния и белоглавия лешояди в трансграничната планина Родопи“ (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, Фондация за опазване на лешоядите, WWF – Гърция и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.