Първо новородено благородно еленче за тази година в Студен кладенец, Източните Родопи

5 юни 2017

Екип на Фондация „По- диви Родопи“ успя да наблюдава и фотографира първото новородено благородно еленче в района на Студен кладенец, Източните Родопи. Родилният сезон на благородните елени започна в края на миналия месец. Очакваме тази година да бъдат родени общо над 10 благородни еленчета.

Фондация „По- диви Родопи“ в сътрудничество с Дивечовъден участък „Студен кладенец“ работи от години за неговото възстановяване в Източните Родопи като само в началото на 2017 в ДУ Студен кладенец бяха разселени 14 благородни елена. Част от разселените елени са екипирани с GPS предаватели и екипа следи непрекъснато тяхното движение из района. Целта ни е създаването на устойчива популация от благороден елен в защитената зона Студен кладенец от минимум 100 свободно живеещи благородни елена.Първите благородни елени в района на Студен кладенец бяха докарани през 2012 в района на „Студен кладенец“.

Благородният елен е най- едрия вид елен обитаващ България. Българската популация на благородния елен е съсредоточена основно в ловните стопанства и националните паркове. Основният лимитиращ фактор за неговото разпространение е бракониерството.  В момента има запазени няколко десетки екземпляра по граничните части на Източни и Западни Родопи в Държавно ловно стопанство „Женда“.

Малкото с майка в района на Студен Кладенец, заснета от екипа.
Малкото с майка в района на Студен Кладенец, заснета от екипа.

Благородният елен, заедно с останалите диви копитни, играе важна роля в поддържането на откритите пространства в горите и пасищата. Пасищата привличат множество насекоми, земноводни, влечуги, птици, дребни бозайници – важна брънка от хранителната верига за други видове. От своя страна едрите тревопасни са основен хранителен ресурс за хищниците и лешоядите. По този начин възстановяването на благородния елен играе важна роля за възстановяването и поддържането на биоразнообразието като цяло в Източните Родопи.

Връщането на eлените лопатари и благородните елени в Източните Родопи е важна природозащитна дейност, която  се извършва и финансира в рамките на LIFE проект  “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изготвен от Rewilding Europe в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.