Начало за проектите LIFE Vultures и LIFE Bison

19 февруари 2016

Редица природозащитни организации, сред които Rewilding Europe, По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците (BirdLife България), WWF Румъния, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество (BirdLife Гърция) се събраха в Хасково да отбележат началото на два LIFE-ски проекта, които започнаха официално в началото на 2016 г.

Екипът на Rewilding Europe и партньорите по проектите LIFE Vultures and LIFE Bison на среща за отбелязване на началото на проекта в Хасково, България.
Екипът на Rewilding Europe и партньорите по проектите LIFE Vultures and LIFE Bison на среща за отбелязване на началото на проекта в Хасково, България.

Срещата бележи началото на едно вълнуващо петгодишно сътрудничество между организациите по проектите LIFE Vultures – “ Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите “ – и LIFE Bison – “Спешни действия за възстановяване на популацията на зубрите в Румъния „. И двата проекта са с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейската Общност.

Проектът LIFE Vultures е финансиран по програмата LIFE на Европейската комисия.
Проектът LIFE Vultures е финансиран по програмата LIFE на Европейската комисия.

По време на двудневния семинар ръководители и екипите по проектите се запознаха с финансови и административни процедури на ЕС, някои общи разпоредби и правила за управление на проекти. Обученията бяха проведени от Анет Мартенс от Rewilding Europe, съветник по проекта LIFE Rewilding Europe. Обсъдени бяха потенциални проблеми и предизвикателства пред екипите, за да се гарантира безпроблемното изпълнение на двата проекта през следващите пет години. По време на срещата беше обсъден и подготвен подробен план за различните дейности по двата проекта за първата година.

LIFE Vultures

Проектът „Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите“ е разработен от Rewilding Europe в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птицитеWWF ГърцияФондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да върне черния лешояд в тази част на Балканите.

Белоглави лешояди в Маджарово, Родопи, България.
Белоглави лешояди в Маджарово, Родопи, България.
Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Основните цели на проекта включват и повишане на познанията за заплахите и факторите, влияещи върху разпространението и смъртността, ограничаване на безпокойството, отравянето, прякото преследване. Дейностите по проекта имат за цел още увеличаване на наличната храна, повишаване на подкрепата от страна на заинтересованите страни, насърчаване на местни бизнеси и начинания, свързани с лешояди и диви животни, стимулиранe на трансграничното сътрудничество.

По време на срещата бяха обсъдени и съществена част oт планираните действия, включително проучванията за разпространението и движението на лешоядите, създаването на специално обучен екип с кучета за борба с отровите. Засегнахме и темите за изработване на детска образователна програма в Информационния център на лешоядите в Маджарово, подкрепа на местни бизнеси и местни продукти, свързан с наблюдение на, свързани с лешоядите, ограничаване на смъртността от токови удари и др.

LIFE Bison

WWF Румъния също се присъедини към екипа на Rewilding Europe за първата среща по разработения съвместно LIFE Bison проект в подкрепа на реинтродукцията на Европейския бизон в Южните Карпати.

Зубър (Bison bonasus ), в планината Tarçu Южните Карпати, Румъния.
Зубър (Bison bonasus ), в планината Tarçu Южните Карпати, Румъния.
Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Целта на проекта е в този rewilding район да се създаде свободна и жизнена популация от зубри до 2020 г., която постепенно да достигне 300 животни до 2024. Връщането на Европейския бизон допринесе значително за опазването на този вид в Европа, което е отразено в плана за действие за Европейския бизон на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Проектът е част от по-голяма rewilding инициатива в Румъния. Rewilding Europe и WWF Румъния работят заедно за създаването на един от най-големите диви райони в Европа, разположен на територия от 3 млн. хектара. Целта е да се свържат редица защитени територии и rewilding райони в една по-голяма област в югозападната част на Карпатите. Тази област обхваща шест Натура 2000 зони. Тук зубрите ще бъде в състояние да изпълняват своята важна екологична роля в естественото си местообитание.

Значителна част от средствата ще бъдат използвани за работа с местните общности и заинтересовани страни. Една от идеите на проекта е да им се даде шанс да се възползват от възможностите, които инициативата предоставя. Сред дейностите по проекта е и развитието на предприемачества, свързани със зубрите, популяризиране на местните продукти, младежка образователна програма, различни обучения и научни изследвани, създаване на посетителски център със закрита изложба, намаляване на възможностите за конфликт между животните и хората.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.